Mentors UPUA

LOGO UPUA logo uaemprendeLOGO PARQUE CIENTÍFICO UA mentoringUA         El terme mentor té diferents accepcions i, de totes elles, la següent ens remunta més als seus orígens: “Mentor és un terme que procedeix de Méntor, el conseller de Telémaco en l'Odissea. Aquest personatge de la mitologia grega era fill de Álcimo i d'Ulisses. Per extensió, el concepte de mentor es refereix a qui actua com a guia o conseller d'una altra persona”. A aquesta definició, no obstant això, hem d'unir-li un component molt important: l'experiència, que constitueix un dels principals inputs dels alumnes de la UPUA.

La mentorización empresarial s'ha convertit en un dels instruments més importants de les empreses, sobretot de les emergents i les de trajectòria incipient, per a millorar la seua competitivitat. És per això que des del Parc Científic d'Alacant i ua:emprende es posa en marxa el programa “La mentorització com a instrument de millora empresarial” que va dirigit tant a membres de la comunitat universitària de la UA que decidisquen convertir-se en emprenedors com als que ja han fet el pas de crear empreses de base tecnològica o d'alt contingut innovador. Des de la UPUA, considerem que els destinataris d'aquesta iniciativa són aquells alumnes que hagen desenvolupat una trajectòria professional en el món de l'empresa i que puguen, per tant, actuar com a mentors.

Aquest programa es defineix sobre la base de dos objectius: (a) posar en valor l'experiència i el saber fer dels estudiants de la Universitat Permanent de la UA; i (b) aportar aquests actius als emprenedors que decidisquen fer el pas de constituir una empresa (ua:emprende) o que ja l'hagen constituïda (Parc Científic d'Alacant). Les àrees fonamentals sobre les quals es treballarà seran totes aquelles que suposen un repte empresarial −estratègia, finances, producte, comercialització, finançament…− i que, per tant, impacten de manera directa en el model de negoci. Per a això, caldria parar atenció, entre altres, als següents aspectes:

 • augmentar els coneixements empresarials de l'alumne
 • millorar la confiança i seguretat de l'alumne
 • generar networking i crear contactes
 • incrementar tant la motivació com l'automotivació
 • millorar les habilitats de comunicació
 • incrementar els nivells d'autonomia i iniciativa
 • agilitar l'anàlisi i la presa de decisions

Aquest programa es fonamenta en 4 pilars sobre els quals els mentors hauran de realitzar la seua labor seguint els preceptes que es detallen a continuació:

 • construir una relació de confiança entre el mentor i l'alumne,
 • intercanviar informació i fixar metes concretes i realitzables,
 • definir els treballs i les accions per a poder aconseguir aquestes metes,
 • i garantir el suport constant del mentor per a la consecució de les metes fixades

Les reunions entre mentors i alumnes es duran a terme en l'horari i en el lloc que es pacten en cadascun dels casos.

Pot participar qualsevol persona que reunisca aquests requisits bàsics:

 • Estar matriculat en el present curs acadèmic en la UPUA o ser antic alumne de la UPUA
 • Haver desenvolupat la seua carrera professional com a empresari, directiu o consultor de negocis
 • Disposar d'una mitjana de 2 hores lliures a la setmana per a dedicar-les a aquesta activitat de mentorización

Si estàs interessat a col·laborar en el "Programa de voluntariat: LA MENTORITZACIÓ COM A INSTRUMENT DE MILLORA EMPRESARIAL", pots registrar-te en aquesta aplicació on-line.

Ens posarem en contacte amb les persones interessades que s'inscriguen per a participar en el programa, bé a través del correu electrònic o per telèfon, per a proporcionar-los informació detallada, des de la Universitat Permanent i per part dels responsables de la Fundació Parc Científic d'Alacant, sobre totes les qüestions relatives al programa i altres aspectes lligats a la seua col·laboració, el desenvolupament de l'acció, la localització exacta i els projectes que seran objecte de mentorización, així com sobre els recursos i objectius més específicament lligats a aquesta iniciativa. El termini d'inscripció acabarà quan s'hagen complit 20 dies des del moment en què s'efectue aquesta publicació.

En tot cas, amb aquells alumnes ja inscrits en el formulari anterior, tindrem una reunió presencial en la UPUA durant l'última setmana de juny, en la qual es concretaran aspectes d'organització i calendari, a més d'aclarir quants dubtes puguen existir referent a aquest programa de voluntariat.